เป็นไปได้ตามที่ต้องการ สิวอักเสบ

เราไม่คิดว่าเราจะต้องการแบบนี้  สิวอักเสบ สิวมันหายยากนะครับจากคตวามคิดของผมเลย การทีเเราเป็นสิวนะครับ จะต้องหาวิธีการต่าง ๆ มาเพื่อให้สิวหายได้ มันเป็นวิธีการทีอยากจะให้ เพ่ือน ๆ เราเองได้รับรู็ว่าเขาเอง จะหายได้ไหม ผมเองไม่ต้องการบอกว่า สิวต่าง ๆ มันเกิดมาเองอย่างไร มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะมาวันนนี้ห รือว่า จะต้องการแบบไหน เราไม่คิดว่าจะกเิดมาแบบนี้เลย สิวอักเสบ

Leave a comment

Your email address will not be published.

*